Algemene voorwaarden

Versie 1.2 
Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 10-02-2016.

Download PDF
Download PDF

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Afnemer: de Consument of Zakelijke Afnemer;

2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Vendrig Packaging, die voor alle Afnemers gelden, tenzij uit de tekst ervan volgt dat een bepaling specifiek voor Consumenten dan wel voor Zakelijke Afnemers is bedoeld. In dat geval kan enkel door Consumenten dan wel door Zakelijke Afnemers een beroep op de desbetreffende bepaling worden gedaan, tenzij anders voortvloeit uit de wet;

3. Bedenktermijn: de termijn waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

4. Bulkbestellingen: bestellingen door een Zakelijke Afnemer van tenminste 5 stuks of meer van één en hetzelfde Product;

5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met (zijn) handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten en (potentieel) een overeenkomst op afstand aangaat met Vendrig Packaging;

6. Dag: kalenderdag;

7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van Producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Afnemer of Vendrig Packaging in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

9. Gebruiksvoorwaarden: afzonderlijke, op het gebruik van de Website van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden van Vendrig Packaging, zoals die op de Website te raadplegen zijn;

10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

11. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Vendrig Packaging ter beschikking stelt die een Afnemer kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;

12. NVGP Voorwaarden: de Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papier- en verpakkingsmaterialen;

13. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Vendrig Packaging georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

14. Privacybeleid: het door Vendrig Packaging gehanteerde Privacybeleid, zoals dat op de Website te raadplegen is;

15. Producten: de door Vendrig Packaging al dan niet via de Website aangeboden en/of geleverde Producten;

16. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Afnemer  en Vendrig Packaging gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

17. Vendrig Packaging: Vendrig Packaging B.V.;

18. Website: de website www.vendrigpackaging.com van Vendrig Packaging;

19. Zakelijke Afnemer: de Afnemer die handelt voor doeleinden die verband houden met (zijn) handels-, bedrijfs-, ambachts-, beroeps- of overheidsactiviteiten en (potentieel) een overeenkomst op afstand aangaat met Vendrig Packaging.

Artikel 2 – Identiteit van Vendrig Packaging

Vendrig Packaging B.V.
Touwslagersweg 9, 3449 HX Woerden
Tel.:  0348-479195 (werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur)
Fax:  0348-479196
E-mailadres: info@vendrigpackaging.com
KvK-nummer: 30204567
Btw-identificatienummer: NL814438751B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en offerte van Vendrig Packaging, al dan niet via de Website gedaan, en op elke al dan niet via de Website tot stand gekomen bestelling, overeenkomst op afstand en levering tussen Vendrig Packaging en een Afnemer.

2. Het accepteren van een aanbieding of offerte en/of het plaatsen van een bestelling, al dan niet via de Website, houdt in dat een Afnemer de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

3. Op het gebruik door de Afnemer van de Website zijn tevens de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Vendrig Packaging van toepassing, die op de Website te raadplegen zijn.

4. Situaties die niet in geen van de toepasselijke voorwaarden staan vermeld dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

6. Vendrig Packaging behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden, zoals deze geldt ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst op afstand met Afnemers. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zal steeds op de Website te raadplegen zijn.

Voor Consumenten

7. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Vendrig Packaging zijn in te zien en zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

8. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

9. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke Productvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het vierde en vijfde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Afnemer zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

10. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand.

11. Wanneer deze Algemene Voorwaarden op basis van het zesde lid tussentijds worden gewijzigd, zal Vendrig Packaging ingeval van een lopende bestelling van een Consument, de gewijzigde Algemene Voorwaarden elektronisch aan de Consument toezenden. Zonder uitdrukkelijke afwijzing van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door de Consument, zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de lopende bestelling van toepassing.

Voor Zakelijke Afnemers

12. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke Productvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het vierde en vijfde lid van overeenkomstige toepassing en gelden in geval van tegenstrijdigheid tussen beide voorwaarden ten opzichte van Zakelijke Afnemers steeds deze Algemene Voorwaarden.

13. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg tussen Vendrig Packaging en de Zakelijke Afnemer onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

14. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Zakelijke Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

15. Indien Vendrig Packaging niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vendrig Packaging in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

16. Voor situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld en/of voor zover hiernaar expliciet in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, zijn de NVGP Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30204567, die Vendrig Packaging graag kosteloos op verzoek toezendt. Indien de NVGP Voorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

Algemeen

1. Indien een aanbod of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Een aanbod of offerte vervalt, indien het Product waarop het aanbod of de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar of leverbaar is.

2. Het aanbod is vrijblijvend. Vendrig Packaging is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen, behoudens het bepaalde in artikel 9 lid 1.

3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Vendrig Packaging niet.

4. Niet tegenstaande het bepaalde in lid 4, zijn alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in zoverre een indicatie, dat zij geen aanleiding kunnen zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij Producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Vendrig Packaging kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de Producten.

Voor Consumenten

6. Elk aanbod bevat in zijn geheel zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder, voor zover van toepassing:

- de belangrijkste kenmerken van de zaak;

- de identiteit, het adres en verdere contactgegevens van Vendrig Packaging, waaronder het bezoekadres van Vendrig Packaging waar de Consument met klachten terecht kan;

- de prijs exclusief en inclusief belastingen;

- de eventuele kosten van verzending;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, inclusief modelformulier;

- in hoeverre de kosten voor terugzending bij retournering voor eigen rekening van de Consument zijn of niet;

- de wijze van betaling (inclusief aanvaarde betaalmiddelen), aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de wijze waarop klachten worden afgehandeld;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Vendrig Packaging de prijs garandeert;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;

- de manier waarop de Consument , voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- de eventuele gedragscodes waaraan Vendrig Packaging zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

- informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie en de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; en

- eventuele beperkingen voor levering (bijvoorbeeld afhankelijk van voorraad of regio).

Voor Zakelijke Afnemers

7. Vendrig Packaging streeft ernaar alle in lid 6 omschreven informatie ten aanzien van al haar Afnemers te verschaffen (in geval van een Zakelijke Afnemer moet ‘Consument’ als zodanig gelezen worden). Desalniettemin is zij daartoe ten opzichte van Zakelijke Afnemers niet verplicht. Niet, niet volledige of niet tijdige verschaffing van de in lid 6 genoemde informatie aan Zakelijke Afnemers vormt dan ook geen grond voor ontbinding of vernietiging.

Artikel 5 – De overeenkomst

Algemeen

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Afnemer, al dan niet door het afronden van een bestelling op de Website, van het aanbod van Vendrig Packaging en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. In het geval dat een aanvrage bij Vendrig Packaging van een Afnemer door Vendrig Packaging wordt geaccepteerd, komt een overeenkomst pas tot stand door een schriftelijke orderbevestiging namens Vendrig Packaging.

2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Vendrig Packaging passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal Vendrig Packaging daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3. Vendrig Packaging kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Vendrig Packaging op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

Voor Consumenten

5. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vendrig Packaging onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze ontvangst van de aanvaarding niet door Vendrig Packaging is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

6. Vendrig Packaging zal bij levering van het Product aan de Consument de in artikel 4 lid 6 genoemde informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen, tenzij Vendrig Packaging deze gegevens al aan de Consument op zodanige wijze heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

Voor Zakelijke Afnemers

7. Vendrig Packaging streeft ernaar de in lid 5 omschreven bevestiging tevens onverwijld aan Zakelijke Afnemers te sturen. Desalniettemin is zij daartoe ten opzichte van Zakelijke Afnemers niet verplicht. Geen of niet tijdige bevestiging aan Zakelijke Afnemers van de bedoelde ontvangst vormt dan ook geen grond voor ontbinding of vernietiging.

Artikel 6 – Herroepingsrecht voor Consumenten

1. Bij de aankoop van Producten heeft de Consument gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Vendrig Packaging bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Vendrig Packaging retourneren, conform de door Vendrig Packaging verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het Product zoals omschreven in lid 1, kenbaar te maken aan Vendrig Packaging. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het hiervoor bedoelde modelformulier, dat bij het Product is gevoegd en ook op de Website beschikbaar is. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het Product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het Product niet aan Vendrig Packaging heeft teruggezonden, is de koop definitief.

Artikel 7 – Kosten en gevolgen herroeping

1. Indien een Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening, ook wanneer het Product niet per gewone post kan worden geretourneerd.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Algemeen

1. Vendrig Packaging kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor Producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Vendrig Packaging dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:

a. die door Vendrig Packaging tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Vendrig Packaging geen invloed heeft; of

f. voor hygiënische Producten waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

Voor Zakelijke Afnemers

3. Herroeping voor Zakelijke Afnemers is niet mogelijk.

Artikel 9 – Prijzen

1. Verkoop en levering van Producten geschiedt tegen de op het moment van bestelling dan wel aanvrage door Afnemer geldende prijzen.

2. Gedurende de in het aanbod eventueel vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3. In afwijking van het vorige lid kan Vendrig Packaging Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Vendrig Packaging geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Vendrig Packaging dit vooraf bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6. De in lid 1 en in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en exclusief eventuele btw en verzendkosten.

7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Vendrig Packaging niet verplicht het Product volgens de foutieve prijs te leveren.

Voor Zakelijke Afnemers

8. Voor zover het situaties betreft die in deze Algemene Voorwaarden niet of niet specifiek worden geregeld, is onder meer het bepaalde in artikel 7 (‘Prijzen’) van de NVGP Voorwaarden expliciet van toepassing.

 Artikel 10 – Betaling

Algemeen

1. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Vendrig Packaging te melden.

Voor Consumenten

2. Tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.

3. De Consument heeft de mogelijkheid om 50% van het verschuldigde bedrag achteraf te betalen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is deze, nadat hij door Vendrig Packaging is gewezen op de te late betaling en Vendrig Packaging hem termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Vendrig Packaging gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Vendrig Packaging kan ten voordele van de Afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Voor Zakelijke Afnemers

5. Tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de Zakelijke Afnemer verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het plaatsen van een bestelling te worden voldaan op het door Vendrig Packaging opgegeven rekeningnummer.

6. Indien dat vooraf schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, kan Vendrig Packaging de Zakelijke Afnemer op iedere laatste dag van de maand alle aankopen die in de desbetreffende maand zijn gedaan gezamenlijk factureren. De Zakelijke Afnemer dient deze facturen binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen op het door Vendrig Packaging opgegeven rekeningnummer.

7. Vendrig Packaging is gerechtigd om aan het totaalbedrag van de maandelijkse achterafbetaling van het vorige lid een maximum te stellen.

8. Vendrig Packaging heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is Vendrig Packaging gerechtigd vooruitbetaling van de Zakelijke Afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan Vendrig Packaging niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is bij Vendrig Packaging.

9. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Vendrig Packaging gerechtigd een vertragingsrente van 2% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Zakelijke Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10. Indien de Zakelijke Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is deze, nadat hij door Vendrig Packaging is gewezen op de te late betaling en Vendrig Packaging hem een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Vendrig Packaging gerechtigd de door hem gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan de Zakelijke Afnemer in rekening te brengen.

11. De Zakelijke Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Vendrig Packaging verschuldigde.

12. Bezwaren van de Zakelijke Afnemer tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11 – Toleranties

1. Ten aanzien van de in het kader van een bestelling overeengekomen specificaties ten aanzien van hoeveelheid, materiaal, kleur, gewicht en afmetingen, zijn de hieronder opgenomen afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden, toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in één soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Voor andere specificaties dan hierna genoemde, zijn de bij de eerdere leveringen toegestane afwijkingen en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar. Indien een minimum of maximum waarde is overeengekomen, dan is een dubbele afwijking naar boven, respectievelijk naar beneden toegestaan.

2. Ten aanzien van de hoeveelheid geldt dat Vendrig Packaging geacht wordt behoorlijk gepresteerd te hebben, indien afwijkingen in hoeveelheden niet meer bedragen dan:

voor papierwaren:

- 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tot 250 kg

- 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 250 t/m 5.000 kg

- 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven 5.000 kg

voor kunststoffen of laminaten:

- 30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht van tot 500 kg

- 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 500 t/m 1.000 kg

- 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven de 1.000 kg

voor kartonnages:

- 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders kleiner dan 500 kg

- 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tussen de 500 en 10.000 kg

- 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven de 10.000 kg

voor alle andere Producten:

- 30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht tot 500 kg

- 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht van 500 t/m 1.000 kg

- 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht van 1.000 t/m 5.000 kg

- 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht boven 5.000 kg

Per bestelling wordt bedoeld één partij in één formaat en kwaliteit. Facturering vindt plaats op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid.

3. Ten aanzien van materiaal geldt dat Vendrig Packaging geacht wordt behoorlijk te hebben gepresteerd indien de afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. gering te noemen zijn. Bij de beoordeling of een levering de toelaatbare grenzen overschrijdt, moet een gemiddelde uit de totale geleverde partij worden afgekeurd. Afwijkingen in kleur van karton of beplakking geven geen recht op ontbinding.

4. Indien een verpakkingsassortiment is samengesteld uit verschillende basismaterialen, dan wordt door Vendrig Packaging geen kleureenheid gegarandeerd.

5. Ten aanzien van gramgewichten geldt dat de toelaatbare afwijking in overeengekomen gramgewicht bedraagt:

voor papierwaren:

- t/m 39 gram/m²: 8%

- 40 tot 59 gram/m²: 5%

- 60 en meer gram/m²: 4%

voor kartonnages:

- tot 500 gram/m²: 5%

- vanaf 500 gram/m²: 8%

6. Ten aanzien van de dikte geldt dat de toelaatbare afwijking van enkelvoudige meting ten opzichte van de overeengekomen dikte bedraagt voor:

- kunststoffilm of laminaten t/m 40 mu: 20%

- kunststoffilm of laminaten boven de 40 mu: 15%

- aluminiumfolie (al dan niet als bestanddeel van een ander Product): 10%

- andere materialen of combinaties: 15%

7. Ten aanzien van het formaat geldt dat de toelaatbare afwijking van het overeengekomen formaat bedraagt voor:

- papier op rollen 1% met een minimum van 3 mm

- papier op vellen 1% met een minimum van 5 mm (in lengte en breedte)

- kunststoffilm op rollen t/m 199 mm breed 5 mm

- kunststoffilm op rollen van 200 en breder 2½%

- zakken uit kunststoffilm in uitgeslagen breedte 10%

- zakken uit kunststoffilm uitgesloten lengte 10%

De toelaatbare afwijking van de overeengekomen roldiameter is 3 cm. Een beperkt aantal zogenaamde restrollen mag een kleinere diameter hebben.

Voor Zakelijke Afnemers

8. Voor zover het situaties betreft die in deze Algemene Voorwaarden niet of niet specifiek worden geregeld, is onder meer het bepaalde in artikel 8 (‘Hoeveelheden/maten’) van de NVGP Voorwaarden expliciet van toepassing.

Artikel 12 – Verpakking onder eigen naam

1. Indien zulks wordt overeengekomen bedrukt Vendrig Packaging verpakkingsmaterialen volgens een ontwerp van de Afnemer.

2. Indien de Afnemer zulks wenst en Vendrig Packaging dit met de Afnemer is overeengekomen, kan Vendrig Packaging bedrukt verpakkingsmateriaal op afroep voor de Afnemer in zijn  magazijn opslaan. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt kan een afzonderlijke afroeporderovereenkomst gesloten worden.

3. Alvorens tot het bedrukken van verpakkingsmateriaal volgens een ontwerp van de Afnemer zal worden overgegaan, zal vooraf een drukproef ter beoordeling aan de Afnemer worden voorgelegd. Na diens akkoordbevinding zal Vendrig Packaging op generlei wijze aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de uitvoering van het bedrukte materiaal, indien dit niet in belangrijke mate van de drukproef afwijkt.

4. Voor de wijze van uitvoering, afwijkingen in materiaal en/of kleur zijn de bepalingen hieromtrent van toepassing zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

5. Vendrig Packaging kan niet aansprakelijk gehouden worden voor kleurafwijkingen indien de door Vendrig Packaging gebruikte kleur gelijk is aan het door Afnemer aan Vendrig Packaging overhandigde monster, danwel het aan Vendrig Packaging door de Afnemer kenbaar gemaakte kleurennummer.

6. Vendrig Packaging heeft het recht om alle kosten die verband houden met het bedrukken van verpakkingsmaterialen volgens een ontwerp van de Afnemer, zoals ontwerptekeningen, clichés en drukwalsen volledig in rekening te brengen. Deze kosten zal Vendrig Packaging onmiddellijk na het gereedkomen van het drukwerk factureren, ongeacht het feit dat de bedrukte verpakkingsmaterialen eventueel op afroep worden afgenomen en dientengevolge ook in deelleveringen kunnen worden gefactureerd. Betaling van die factuur zal binnen de daarvoor geldende termijn moeten plaatsvinden.

7. Alle, al dan niet op verzoek van de Afnemer, door of in opdracht van Vendrig Packaging gemaakte ontwerptekeningen, clichés, drukwalsen en dergelijke, ook als deze geheel of ten dele aan de Afnemer in rekening zijn of worden gebracht, blijven eigendom van Vendrig Packaging.

8. Indien na een gevraagde offerte de order uitblijft, kunnen de kosten van een hiervoor gemaakt ontwerp en de eventueel reeds vervaardigde clichés, door Vendrig Packaging 3 maanden na de datum van de offerte aan de Afnemer in rekening worden gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten te voldoen.

9. Clichés die door of in opdracht van de Afnemer in gebruik zijn genomen, worden geacht te zijn goedgekeurd.

 Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. Vendrig Packaging zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

2. Onverminderd de in artikel 10 genoemde mogelijkheden van overeengekomen betaling achteraf, zal Vendrig Packaging de Producten niet eerder leveren dan na ontvangst van de verschuldigde betaling door de Afnemer.

3. De aflevering van Producten vindt plaats door de Producten in de macht te stellen van de Afnemer, al dan niet per post.

4. Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan Vendrig Packaging kenbaar heeft gemaakt.

5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 en 5 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Vendrig Packaging geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, maar in geen geval recht op schadevergoeding.

6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, streeft Vendrig Packaging ernaar om bestellingen die op een werkdag voor 15:00 uur zijn gedaan, dezelfde werkdag te verzenden. Dit kan echter nooit worden gegarandeerd, nu Vendrig Packaging hiervoor mede afhankelijk is van derden en/of voorradigheid.

7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Vendrig Packaging het bedrag dat de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

8. Vanaf het moment van de levering bij de Afnemer of een vooraf aangewezen en aan Vendrig Packaging bekend gemaakte vertegenwoordiger zijn de goederen voor risico van de Afnemer en komt voor zijn rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en/ of door de goederen voor hem en/of derde mocht ontstaan.

9. De eigendom van alle geleverde Producten gaat pas over op de Afnemer, indien de Afnemer al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst met Vendrig Packaging verschuldigd is, heeft voldaan.

Voor Zakelijke Afnemers

10. Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van de Zakelijke Afnemer dat gekoppeld is aan zijn Kamer van Koophandel inschrijving (in Nederland) of aan zijn inschrijving in het Belgisch handelsregister. Pas nadat een verificatie van het zakelijk account heeft plaatsgevonden kan de Zakelijke Afnemer aan Vendrig Packaging een andere plaats van levering kenbaar maken.

11. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door Vendrig Packaging opgegeven levertijden nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen.  In afwijking van het bepaalde in lid 5, laatste zin, heeft overschrijding van een opgegeven levertijd de Zakelijk Afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van de Zakelijk Afnemer niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. In geen geval bestaat voor de Zakelijk Afnemer een recht op schadevergoeding.

12. Alvorens een Zakelijke Afnemer tot ontbinding, zoals genoemd in het vorige lid, kan overgaan, dient Vendrig Packaging bij niet tijdige levering schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient haar een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

13. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Vendrig Packaging zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

14. De afgeleverde hoeveelheden, materialen, kleuren, gewichten en afmetingen worden door Vendrig Packaging op het afleveringsdocument vermeld. Indien een Zakelijke Afnemer een eventueel bezwaar tegen het afleverdocument niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst daarvan schriftelijk aan Vendrig Packaging kenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.

15. Voor zover het situaties betreft die in deze Algemene Voorwaarden niet of niet specifiek worden geregeld, is onder meer het bepaalde in artikel 9 (‘Plaats en wijze van levering’), 10 (‘Vervoer’), 11 (‘Emballage en gebruikte verpakkingsmaterialen’), 12 (‘Opslag’), 13 (‘Eigendomsvoorbehoud’), 14 (‘Reclames’) en 27 (‘Verpakkingsmachines en –apparaten’) van de NVGP Voorwaarden expliciet van toepassing.

Artikel 14 – Bulkbestellingen en offertes

Voor Zakelijke Afnemers

1. Indien een Zakelijke Afnemer een Bulkbestelling wil plaatsen, kan Vendrig Packaging op verzoek van de Zakelijke Afnemer een korting berekenen. De Zakelijke Afnemer kan middels het online offerteaanvraagformulier informatie opvragen over de korting en de levertijd van Bulkbestellingen.

2. Een offerte vervalt indien het Product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of leverbaar is in het gewenste aantal.

3. Een aangevraagde offerte is 7 dagen na het uitbrengen ervan door Vendrig Packaging ongeldig.

4. De levering van de Producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending aan de Zakelijke Afnemer. Vendrig Packaging streeft ernaar om de Producten zoveel mogelijk in één keer bij de Zakelijke Afnemer af te leveren. Het is echter mogelijk dat de bestelling in meerdere leveringen wordt afgeleverd.

5. De artikelen uit een bulkbestelling worden op één adres afgeleverd, met inachtneming van artikel 13.9. Het is niet mogelijk om bij een bulkbestelling afzonderlijke Producten apart in te laten pakken.

6. Bij bulkbestellingen kan Vendrig Packaging geen levertijd garanderen.

7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte van Vendrig Packaging opgenomen aanbod, dan is Vendrig Packaging daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dat niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vendrig Packaging anders aangeeft.

8. Voor Bulkbestellingen geldt een afnameplicht. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien bestelde Producten aan een Zakelijke Afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk was. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering. Bij weigering van afname is de Zakelijke Afnemer aan Vendrig Packaging een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom van de Producten waarvan levering werd geweigerd, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van levering en de voor Vendrig Packaging uit de afname weigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan ter plaatse geldende gebruikelijke tarieven. Dit laat onverlet alle overige rechten van Vendrig Packaging ter zake van de tekortkomingen van de Zakelijke Afnemer.

Artikel 15 – Garantie

1. Vendrig Packaging staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Onverminderd het vorige lid is Vendrig Packaging nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Afnemer, noch voor eventuele adviezen of andere door Vendrig Packaging verstrekte informatie ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.

3. Een door Vendrig Packaging, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Afnemer op grond van de overeenkomst tegenover Vendrig Packaging kan doen gelden.

4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dienen binnen 3 na levering aan Vendrig Packaging schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de Producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

5. De garantietermijn van Vendrig Packaging komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een geleverd  Product verkeerd, onzorgvuldig of in strijd met aanwijzingen van Vendrig Packaging is gebruikt, of indien de Afnemer een geleverd Product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 16 – Duurtransacties

Voor Zakelijke Afnemers

1. De Afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De Afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten , te alleen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 17 – Ontbinding

1. Wanneer de betalingstermijn is verstreken en de Afnemer de koopprijs niet (geheel) heeft betaald, ook niet na de in artikel 16 lid 4 en 10 genoemde aanmaning, heeft Vendrig Packaging het recht om de overeenkomst te ontbinden en reeds geleverde zaken (deels) terug te vorderen. Vendrig Packaging dient dit te doen door een aan de Afnemer gerichte schriftelijke verklaring, waardoor de koop wordt ontbonden.

2. Wanneer slechts de prijs van een bepaald deel van het afgeleverde niet is betaald, dan kan Vendrig Packaging slechts dat deel terugvorderen. Is ten aanzien van het geheel een deel van de prijs niet betaald, dan kan Vendrig Packaging een daaraan evenredig deel van het afgeleverde terugvorderen indien het afgeleverde voor een zodanige verdeling vatbaar is. In beide gevallen wordt de koop slechts voor het teruggevorderde deel van het afgeleverde ontbonden.

3. In alle andere gevallen van gedeeltelijke betaling van de prijs kan Vendrig Packaging slechts het afgeleverde in zijn geheel terugvorderen tegen teruggave van het reeds betaalde.

Voor Zakelijke Afnemers

4. Ingeval van (aanvraag) van faillissement of liquidatie van de onderneming van een Zakelijke Afnemer is Vendrig Packaging ook gerechtigd om nog onuitgevoerde overeenkomsten met deze Zakelijke Afnemer zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomt geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

Voor Zakelijke Afnemers

1. Vendrig Packaging is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vendrig Packaging aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Vendrig Packaging kunnen worden toegerekend en mits Vendrig Packaging eerst in de gelegenheid is gesteld hier zelf een passende oplossing voor te vinden; en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Vendrig Packaging jegens een Zakelijke Afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door de Zakelijke Afnemer aan Vendrig Packaging betaalde factuurbedrag van de desbetreffende levering waarmee de schade verband houdt, inclusief verzendkosten.

4. Vendrig Packaging is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door of als gevolg van het door of namens de Afnemer verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, en het onjuist of niet volgens instructie van Vendrig Packaging (doen) gebruiken van Producten.

5. Voor zover het situaties betreft die in deze Algemene Voorwaarden niet of niet specifiek worden geregeld, is onder meer het bepaalde in artikel 18 (‘Uitsluitingen aansprakelijkheid’) van de NVGP Voorwaarden expliciet van toepassing.

Artikel 19 – Vrijwaring

Voor Zakelijke Afnemers

1. De Zakelijke Afnemer vrijwaart Vendrig Packaging voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Vendrig Packaging toerekenbaar is.

2. Indien Vendrig Packaging uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Zakelijke Afnemer gehouden Vendrig Packaging zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Zakelijke Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vendrig Packaging, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vendrig Packaging en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Zakelijke Afnemer.

Artikel 20 – Overmacht

Voor Zakelijke Afnemers

1. Vendrig Packaging is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Zakelijke Afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Vendrig Packaging geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vendrig Packaging niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Vendrig Packaging heeft dan ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Vendrig Packaging haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Vendrig Packaging kan gedurende de periode dat overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Vendrig Packaging ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zaal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vendrig Packaging  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Zakelijke Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 – Klachtenregeling

1. Vendrig Packaging beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vendrig Packaging, nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij Vendrig Packaging ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Vendrig Packaging binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 22 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Vendrig Packaging en de Afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien de Afnemer woonachtig is in het buitenland. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.     

 

Juni 2021


Klantenservice
Vendrig-Packaging BV is gecertificeerd door WebwinkelKeur

De waardering van vendrigpackaging.com/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.4/10 gebaseerd op 13536 reviews.